Zioła

Kupno bongo proste jak palenie

Bongo to po pro­stu nie­duża odmiana fajki wod­nej bez węża. Służy do przy­go­to­wa­nia, a następ­nie pale­nia róż­no­rod­nego suszu. Działa jak filtr wodny. Oczysz­cza dym i chło­dzi wodę, co jest doce­niane przez wiel­bi­cieli pale­nia.

Budowa bongo:

 • dzban – róż­nych kształ­tów pojem­nik w pod­sta­wie na wodę,
 • rurka – prze­pro­wa­dza dym z cybu­cha do dzbana,
 • sprzę­gło – ste­ruje prze­pły­wem powie­trza wewnątrz, przy braku rolę przej­muje cybuch,
 • cybuch – miej­sce na susz,
 • komora – ina­czej komin, gro­ma­dzi prze­fil­tro­wany dym,
 • ust­nik – wypro­fi­lo­wany otwór na końcu, miej­sce przy­ło­że­nia ust.

Bongo sklep ofe­ruje:

Naj­po­pu­lar­niej­sze bonga dostępne ze względu na kształt:

 • Stra­ight Tube – pro­sta długa rurka od pod­stawy do ust­nika, pod­stawa w kształ­cie ścię­tej nakrętki mie­ści mało wody,
 • Beaker – odwró­cony kie­li­szek, bar­dziej sta­bilny i szer­szy, pod­stawa w kształ­cie stożka zapew­nia wię­cej wody,
 • Round Base – dzban ma kształt kuli, pod­stawa jest mniej­sza, ale sta­bilna i mie­ści sporo wody,
 • Per­ko­la­tory – ma dodat­kowe fil­try wewnątrz kon­struk­cji, o wiele lepiej chło­dzi wodę.

Po więcej zapraszam na: https://lokalnyzielarz.pl/sprzet/bonga/.

Pro­po­nu­jemy bonga wyko­nane z róż­nych mate­ria­łów:

 • szkło – pro­ste i łatwe do czysz­cze­nia,
 • sili­ko­nowe – trwałe i odporne, przy­datne w podróży,
 • meta­lowe – wytrzy­małe,
 • akry­lowe – nie­podatne na uszko­dze­nia,
 • cera­miczne – kunsz­tow­nie wyko­nane,
 • bam­bu­sowe – znak jako­ści, dla znaw­ców.

Dodat­kowe dostępne akce­so­ria to szczotki, tacki, sitka oraz środki do czysz­cze­nia.

Bongo to jedna z naj­prost­szych metod pale­nia suszu. Przyjdź, wybierz, kup i używaj.